MILO CAN

MAKE IT YOURS

Cuộc Thi Thiết Kế
Sáng Tạo Từ MILO

image

Tổng GIẢI THƯỞNG

lên tới 150 triệu

Cách thức tham gia

TOP BÀI DỰ THI

MÃ BÀI DỰ THI: 76

LƯỢT VOTE: 475 VOTE

NGƯỜI GỬI: Huỳnh An Khang

MÃ BÀI DỰ THI: 329

LƯỢT VOTE: 447 VOTE

NGƯỜI GỬI: Vũ Hoàng Hồng Thảo

MÃ BÀI DỰ THI: 72

LƯỢT VOTE: 415 VOTE

NGƯỜI GỬI: Nguyễn Trần Trung

MÃ BÀI DỰ THI: 91

LƯỢT VOTE: 266 VOTE

NGƯỜI GỬI: Lê Bảo Nguyên

MÃ BÀI DỰ THI: 64

LƯỢT VOTE: 258 VOTE

NGƯỜI GỬI: Hà Cát Minh

MÃ BÀI DỰ THI: 196

LƯỢT VOTE: 229 VOTE

NGƯỜI GỬI: Mai Xuân Hanh

MÃ BÀI DỰ THI: 22

LƯỢT VOTE: 226 VOTE

NGƯỜI GỬI: Nguyễn Bảo Long

MÃ BÀI DỰ THI: 204

LƯỢT VOTE: 225 VOTE

NGƯỜI GỬI: Đặng Thị Mỵ Đình

MÃ BÀI DỰ THI: 320

LƯỢT VOTE: 218 VOTE

NGƯỜI GỬI: Nguyễn Xuân Toàn